HE (Don't Wanna Be Alone) (Teaser 2)

장우혁 2020.09.07 34
너무 공허해 heartbreaking 
차가운온도 going crazy
너가 없으니까 말도 아냐 허우적 대고 있어 
나만 덩그러니 홀로 
나도 알어 내가 힘든 이유 놀고 싶지도 않아 
I miss u
일분일초가 내겐 아까워 
너를 보고 싶어 맘이 아파서 
네 말투가 차가워서 얼어 
혼자 있기 싫어 맘이 멀어
지고 싶지 않아 맘이 공허해 
잃고 싶지 않아 너를 one love
I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna nono
I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna be alone

워어 우린 멀리 와 있지 워~ 
여전히 너에 마음이 
기울었다는 건 아프지만 I know
나로 인해 너도 많이 아프잖아 
시간이 지나고 난 무뎌져 미련함에 
자꾸 난 부서져
네 말투가 차가워서 얼어 
혼자 있기 싫어 맘이 멀어
I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna nono
I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna be alone

Just you know I don‘t wanna be alone 
Just you know I don’t wanna be alone
Just you know I don‘t wanna be alone 
Just you know I don’t wanna be alone
Just you know I don‘t wanna be alone 
just you know I don’t wanna be alone
Just you know I don‘t wanna be alone 
just you know I don’t wanna be alone

I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna nono
I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna be alone
I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna nono
I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna be alone

Just you know I don‘t wanna be alone 
Just you know I don’t wanna be alone
Just you know I don‘t wanna be alone 
Just you know I don’t wanna be alone
앱에서 영상보기
상세보기
 님 프로필 이미지
리뷰 쓰기