HE (Don't Wanna Be Alone)

장우혁 2020.09.07 758
너무 공허해 heartbreaking 
차가운온도 going crazy
너가 없으니까 말도 아냐 허우적 대고 있어 
나만 덩그러니 홀로 
나도 알어 내가 힘든 이유 놀고 싶지도 않아 
I miss u
일분일초가 내겐 아까워 
너를 보고 싶어 맘이 아파서 
네 말투가 차가워서 얼어 
혼자 있기 싫어 맘이 멀어
지고 싶지 않아 맘이 공허해 
잃고 싶지 않아 너를 one love
I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna nono
I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna be alone

워어 우린 멀리 와 있지 워~ 
여전히 너에 마음이 
기울었다는 건 아프지만 I know
나로 인해 너도 많이 아프잖아 
시간이 지나고 난 무뎌져 미련함에 
자꾸 난 부서져
네 말투가 차가워서 얼어 
혼자 있기 싫어 맘이 멀어
I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna nono
I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna be alone

Just you know I don‘t wanna be alone 
Just you know I don’t wanna be alone
Just you know I don‘t wanna be alone 
Just you know I don’t wanna be alone
Just you know I don‘t wanna be alone 
just you know I don’t wanna be alone
Just you know I don‘t wanna be alone 
just you know I don’t wanna be alone

I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna nono
I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna be alone
I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna nono
I don‘t wanna I don’t wanna nono 
I don‘t wanna I don’t wanna be alone

Just you know I don‘t wanna be alone 
Just you know I don’t wanna be alone
Just you know I don‘t wanna be alone 
Just you know I don’t wanna be alone
매거진 앱에서 영상보기
상세보기
리뷰 쓰기