Whale

I'll Give you everything
Anna, You should figure it out
Anna, I’ll give you everything
Anna, You should figure it out

Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything
Anna,I’ll give you everything. 

Give you everything
Anna, You should figure it out
Anna, I’ll give you everything
Anna, You should figure it out

Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything. 

All.

Give you everything
Anna, You should figure it out
Anna, I’ll give you everything
Anna, You should figure it out

Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything.

Give you everything
Anna, You should figure it out
Anna, I’ll give you everything
Anna, You should figure it out

Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything.

All.

Dream! Summer! Future! Feel!
Dream! Summer! Future! Feel!
Dream! Summer! Future! Feel!
Dream! Summer! Future! Feel!

Give you everything
Anna, You should figure it out
Anna, I’ll give you everything
Anna, You should figure it out

Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything.

Give you everything
Anna, You should figure it out
Anna, I’ll give you everything
Anna, You should figure it out

Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything.

Give you everything
Anna, You should figure it out
Anna, I’ll give you everything
Anna, You should figure it out

Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything
Anna, I’ll give you everything.

Anna.
앱에서 영상보기
상세보기
 님 프로필 이미지
리뷰 쓰기