Xylophone

핑크퐁 2019.12.17 196
X-ray the box.
A xylophone is in the box.
Fox plays the xylophone.
Ding ding ding
dang dang dang dong!

X-ray the box.
A xylophone is in the box.
Fox plays the xylophone.
Ding ding ding
dang dang dang
ding ding ding
dang dang dang.
Ding ding ding 
dang dang dang dong!
앱에서 영상보기
상세보기
 님 프로필 이미지
리뷰 쓰기