Pororo Taekwondo

뽀로로 2022.08.02 523
Ha, Ha, Ha, Ha, ready ready Pororo Taekwondo 
(Ha!)
Ha, Ha, Ha, Ha, ready ready Pororo Taekwondo 
(Ha!)

One, two, three, four, punch~, 
punch~ Pororo Taekwondo 
(Taekwondo)
One, two, three, four, punch~, 
punch~ Pororo Taekwondo 
(Taekwondo)

Let's go let's go breaking breaking, 
Pororo Taekwondo 
(Let’s go!)
Let's go let's go breaking breaking, 
Pororo Taekwondo 
(Let’s go!)

Kick, kick, kick, kick, front kick, front kick, 
Pororo Taekwondo 
(Kick!) 
Kick, kick, kick, kick, front kick, front kick, 
Pororo Taekwondo 
(Taekwondo!)
앱에서 영상보기
상세보기
리뷰 쓰기